Bo Zhang
bzhang29_at_wustl.edu
Associate Professor of Developmental Biology

Shuhua Fu
fus_at_wustl.edu
Bioinformatician

Tiandao Li
tiandao.li_at_wustl.edu
Bioinformatician

Ravindra Kumar
kravindra_at_wustl.edu
Postdoctoral scholar

Cuicui Wang
wang.c_at_wustl.edu
Asstistant Professor of Orthopaedic Surgery

Yu Zhang
yuz1_at_wustl.edu
Bioinformatician

Rajrani Ruhel
ruhel_at_wustl.edu
Bioinformatician

Alumni

Benpeng Miao
Instructor
Department of Genetics, Washington University School of Medicine

Wenjia Feng
Ph.D program of Computational Biology
Washington University School of Medicine

Siyuan Cheng
Ph.D program of Bioinformatics
Baylor School of Medicine

Yining Zhao
Ph.D program of Biostatastics
Baylor School of Medicine

Yushan Yang
Biostatistician
Medical College of Wisconsin

Paul Gontarz
Genetics data scientist
Sigma

Chang In Moon
Ph.D program of Bioinformatics
Baylor School of Medicine

Lei Wang
Summer student

Shaopeng Liu
Ph.D program of Bioinformatics
Penn State University

Cheng Lyu
Ph.D program of Bioinformatics
Emory Univeristy

Jianing Sun
Product Manager
Baidu Inc.

Michael Chunyu Ma
Ph.D program of Bioinformatics
Penn State University

John Gibson
Undergraduate Student (Computer science)
Washington University in St.Louis